عنوان پروژه : هوش مصنوعی کشیش و آدمخوار
گروه : پروژه سی پلاس پلاس ++C
توضیحات مختصر :

شامل یک دنباله مرتب شده از عدد است که تعداد کشیش‌ها، تعداد آدمخوارها و محل قایق در ساحلی از رودخانه که از آنجا مسئله شروع شده را نمایش می‌دهد.

توضیحات تکمیلی :

عملگرها: از هر حالت، عملگرهای ممکن یک کشیش، یک آدمخوار، دو کشیش، دو آدمخوار، یا یکی از هر کدام را در قایق جا می‌دهند.

آزمون هدف: رسیدن به حالت (۰و ۰ و ۰)

هزینه مسیر: تعداد دفعات عبور از رودخانه.

قیمت : 5000 تومان