عنوان پروژه : مدیریت دانشگاه
گروه : پروژه سی پلاس پلاس ++C
توضیحات مختصر :

توضیحات تکمیلی :

توانایی مدیریت و ثبت اطلاعات یک دانشگاه 
تونایی ثبت اطلاعات دانشجو ،حذف دانشجو،ویرایش و جستجو 
تونایی گزارش گیری 

قیمت : 5000 تومان