عنوان پروژه : مدیریت مدرسه
گروه :
توضیحات مختصر :

توضیحات تکمیلی :

امکانات برنامه:
- حذف و اضافه دانش آموزش
- تعریف شماره دانش آموزی
- انتخاب دروس
-ثبت نمرات
- کارنامه دانش آموزشی
- و ..

قیمت : 5000 تومان