عنوان پروژه : تشخیص دادن متقارن بودن رشته با لیست پیوندی
گروه : پروژه سی پلاس پلاس ++C
توضیحات مختصر :

توضیحات تکمیلی :

یک رشته توسط کاربر گرفته میشود که با گذاشتن نقطه آخر آن ختم میشود و با قرار دادن در لیست پیوندی واستفاده از ویژگی های لیست پیوندی ، تشخیص میدهد که رشته متقارن است یا خیر.
(رشته متقارن madam یا ۱۲۳۳۲۱ که از اخر به اول یا اول به اخر یکی است).

قیمت : 5000 تومان