عنوان پروژه : محاسبه مکالمه تلفنی
گروه : پروژه سی پلاس پلاس ++C
توضیحات مختصر :

توضیحات تکمیلی :

ابتدا ثانیه مکالمه را دریافت می نماید :
- اگر زیر شصت ثانیه مکالمه کرده بود مبلغ ۲۰ ریال در نظر گرفته شود .
- تا سه دقیقه هزینه ی کل ۱۰۰۰ ریال
- بیشتر از سه دقیقه ( هر دقیقه ۵۰۰ ریال اضافه مبلغ اضافه گردد )

 

قیمت : 5000 تومان