عنوان پروژه : وب سایت مدرسه ابتدایی عملیات آموزشی
گروه : پروژه PHP
توضیحات مختصر :

توضیحات تکمیلی :

این وب سایت دارای قابلیت هایی همچون:
درج، ویرایش و حذف کارمندان
درج، ویرایش و حذف دانش آموزان
درج، ویرایش و حذف دبیران
درج، ویرایش و حذف دروس میباشد.همچنین دارای امکاناتی چون صدور کارنامه برای دانش آموزان می باشد

قیمت : 5000 تومان