عنوان پروژه : وب سایت سیستم انتخاب واحد دانشگاه
گروه : پروژهASP.NET
توضیحات مختصر :

استفاده از بانک اطلاعاتی SQL

توضیحات تکمیلی :

امکانات پروژه:

امکان ورود با دو سطح دسترسی دانشجو و استاد

امکان ثبت نام

امکان انتخاب واحد

امکان حذف واضافه

نمایش جدول دروس

مشاهده کارنامه جاری وتفصیلی

نمایش مشخصات فردی استاد ودانشجو

امکان ورود نمرات و برنامه ریزی ترم جاری

قیمت : 5000 تومان