عنوان پروژه : سیستم حضور و غیاب اساتید
گروه : پروژهASP.NET
توضیحات مختصر :

مدیر با ورود به سایت میتواند ساعات ورود و خروج هر فرد را مورد بررسی قرار دهد.

توضیحات تکمیلی :

هر کدام از افراد تنها با وارد شدن به این سایت زمان ورود و با خارج شدن از این سایت زمان خروج برای آنها ثبت میگردد که در انتها مدیر با ورود به سایت میتواند ساعات ورود و خروج هر فرد را مورد بررسی قرار دهد.

قیمت : 5000 تومان