عنوان پروژه : پروژه کارآفرینی تاسیس مهد کودک و آمادگی
گروه : پروژه طرح کسب وکار (کآرآفرینی)
توضیحات مختصر :

تعاریف، اهداف، تاریخچه، ضرورت و اصول راهنمایی و مشاوره کودک مورد بررسی قرار می گیرد.

توضیحات تکمیلی :

قیمت : 5000 تومان