عنوان پروژه : پروژه کنترل موجودی انبار شرکت گروه ماشین های اداری
گروه : پروزه مهندسی نرم افزار (UML)
توضیحات مختصر :

بررسی و پیاده سازی جزء به جز ء سیستم

توضیحات تکمیلی :

سعی شده تا از مطالب متفرقه و حاشیه ای و مبسوط غیرضروری تا حد امکان خودداری شود.

سرفصل :

مقدمه /تاریخچه شرکت گروه ماشین های اداری (مادیران)

فصل اول : نظام مدیریت انبارها (اصول انبارداری/ تعریف انبار/ جایگاه انبار/ اهداف و وظایف انبارها/ انواع انبار از نظر فرم ساختمانی/انواع موجودی های انبارها/ انتظارات مدیر یک مؤسسه از سیستم کنترل انبارها/ تعریف طبقه بندی کالاها/ نکات مهم در طبقه بندی کالاها/ عوامل مؤثر در انتخاب سیستم وشیوة طبقه بندی/ انواع طبقه بندی کالاها/ کدگذاری کالاها/ انواع روش های کدگذاری

فصل دوم : نظام سیستم اطلاعاتی انبار/ تعریف سیستم های اطلاعاتی انبار و نتایج اجرای آن/ متداولترین فرم های مورد استفاده در سیستم اطلاعاتی انبار/ بخش های درگیر در سیستم اطلاعاتی انبارها/ اهم مراحل سیستم تدارکات مواد و غیره سیستم اطلاعاتی انبارها و نقش کامپیوتر در آن/ مراحل ایجاد سیستم کامپیوتری

فصل سوم : برنامه ریزی و کنترل موجودی ها/ فعالیت های مربوط به موجودی/ تعریف موجودی/ اهمیت موجودب ها/ علت نگهداری موجودی ها/ مواضع مختلف بخش ها وگروههای درون سازمان نسبت به حجم موجودی ها/ هزینه های نگهداری و انبار کردن موجودی ها/ مدل های کنترل موجودی/ انواع مدل های کنترل موجودی/ زمان انتظار Lead time/ ذخیره ایمنی یا حداقل موجودی Safety Stock/ حداکثر موجودی/ نقطة سفارش/ آنالیز A.B.C/ نمونه ای از آنالیز A.B.C/ کنترل موجودی به روش E.O.Q/ اطلاعات موردنیاز برای محاسبه E.O.Q/ نمونه ای از محاسبه E.O.Q

فصل چهارم : تأثیر مستقیم کنترل موجودی/ تأثیر کنترل موجودی کالا بر سودآوری شرکت ها/ آیا انبار کالای شما تحت کنترل است ؟/ صورت های مواد/ سیاست های دریافت/ وضعیت ATP (مقدار موجودی در دسترس قابل تعهد)/ تغییرات مهندسی/ گزارش ضایعات/ زمان دریافت کالا/ سیستم مکان یاب انبار/ موجودی کالا یا دارایی/ گردش موجودی کالا/ طراحی یا بهبود فرایند

منابع و مآخذ

قیمت : 5000 تومان